دكتر حسين شكركن
 
    دكتر حسين شكركن، متولد 1318، در شهر اهواز، هم اكنون با درجه استادي در دانشگاه شهيدچمران اهواز در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي به كار تدريس، پژوهش و تاليف مشغولند.
   دكتر شكركن مدرك كارشناسي زبان انگليسي را در سال 1342 از دانشسراي عالي تهران دريافت كردند و سپس براي ادامه تحصيل در رشته روانشناسي به آمريكا سفر كردند. ايشان تا سال 1352 در دانشگاه بركلي به تحصيل مشغول بودند و كارشناسي دوم خود را در روانشناسي و دكتراي تخصصي روانشناسي صنعتي و سازماني را از آن دانشگاه احراز كردند. دكتر شكركن بلافاصله بعد از بازگشت به ميهن، به استخدام دانشگاه جندي‌شاپور درآمدند.
    دكتر شكركن مترجم يا مولف چند كتاب تخصصي در حيطه‌هاي روانشناسي اجتماعي، پويايي گروهي و روانشناسي صنعتي و سازماني هستند. برخي از كتاب‌هاي ايشان نظير ترجمه‌ي شيوا از كتاب روانشناسي اجتماعي تاليف اليوت ارونسون، و مكتب‌هاي روانشناسي و نقد آن، از جمله آثار اثرگذار بر روند آموزش و پژوهش در روانشناسي ايران به شمار مي‌‌روند.
   دكتر شكركن ارايه كننده‌ي مقالات متعدد در جوامع علمي داخلي و خارجي و نويسنده‌ي ده‌ها مقاله‌ي فارسي و انگليسي در حوزه روانشناسي با تاكيد بر روانشناسي صنعتي و سازماني و روانشناسي اجتماعي هستند. 
  آنچه كه فعليت‌هاي علمي دكتر شكركن را متمايز و خاص مي‌سازد، پايبندي ايشان به فعاليت در موطن خودشان يعني اهواز است. ايشان عليرغم داشتن امكان مهاجرت به مناطق ديگر، بعد از بازگشت از آمريكا در سال 1352 تاكنون، در دانشگاه شهيدچمران اهواز به فعاليت مشغولند. دكتر شكركن در كنار فعاليت‌هاي دانشگاهي همواره به ارايه خدمات تخصصي در سازمان‌ها و نهادهاي صنعتي مختلف در استان خوزستان و تهران نظير صنعت نفت و صنعت فولاد نيز پرداخته‌اند. دكتر شكركن عليرغم اشتغال جدي به تدريس، تاليف و پژوهش، هرگز نسبت به مسئوليت‌هاي اجرايي بي‌توجه نبوده‌اند و هرگاه كه لازم بوده است، در پست‌هاي مختلف اجرايي به فعاليت پرداخته‌اند. از جمله سمت‌هاي اجرايي ايشان مي‌توان به سرپرستي دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، عضويت در هيات مديره آموزشي، كميسيون پژوهشي، هيات مميزه، شوراي تحصيلات تكميلي و كميته تخصصي گروه علوم انساني دانشگاه شهيدچمران اشاره كرد. دكتر شكركن سمت‌هايي نيز در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي داشته‌اند كه از آن جمله مي‌توان به عضويت در كميته تاليف و ترجمه، كميته منتخب، سردبيري و عضوهيات تحريريه مجله علمي‌-پژوهشي آن دانشكده اشاره كرد.
   دكتر شكركن با عضويت در دوره‌ي اول و دوم هيات مديره انجمن روانشناسي اجتماعي ايران، عضويت در بنيانگذاري و هيات مديره دوره اول انجمن علوم ايمني ايران، و هم‌اكنون عهده‌داري رياست منطقه 8 سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران و عضويت در ششمين هيات مديره انجمن روانشناسي ايران، بخشي از زمان خود را به فعاليت‌هاي صنفي و ارتقاي روانشناسي در ايران اختصاص داده‌اند.