شنبه سرکار خانم سلیمی 12 الی 14
یک شنبه سرکار خانم چهری 10/30 الی 30/12