دکتر غلامعلی افروز

استاد ممتاز دانشگاه تهران ورییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران