ساعات کار دفتر مشاوره

دانشکده  فني باغني

شنبه    
   
یکشنبه    
   
دوشنبه
 
دکتر مختار عارفی 8-12
دکترحجت اله آزادی(پزشک معتمد) 13/30-15
خانم سعیده السادات حسینی 15-19
سه شنبه    

چهار شنبه
خانم شهلا سلیمی 8-12
 آقای داریوش خانه ئی 16-18
پنجشنبه