دکتر پریرخ دادستان

تاريخ و محل تولد : تهران 1310

سوابق تحصيلی : دريافت ديپلم متوسطه از دبيرستان ناموس 1328 ـ قبولي در كنكور سراسری و دريافت بورس از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و اعزام به كشور سوئيس ( به عنوان تنها زن پذيرفته شده ) 1330 ـ دريافت گواهينامه علوم تربيتی در رشته روانشناسی از دانشگاه ژنو 1331ـ دريافت دانشنامه تخصصی روانشناسي بالينی كودك ، ژنو1332ـ دريافت دانشنامه عمومی روانشناسی كاربردی ، ژنو 1332ـ دريافت دانشنامه ليسانس روانشناسی ،ژنو 1333ـ دريافت دانشنامه كارشناسی ارشد روانشناسی ، ژنو1335ـ دريافت دكتری روانشناسی ، ژنو1339ـ بازگشت به ايران 1339 و شركت در دوره‌های تخصصی و كنگره‌های داخلی و خارجی ، تدريس ، پژوهش و ... تاكنون

سوابق شغلی : عضويت شورای راهبري سند ملی آموزش و پرورش 1383 تا كنون ـ مدير مسئول و سردبير فصلنامه روانشناسان ايرانی 1382 تا كنون ـ استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهيد بهشتی 1381 تاكنون ـ مدير گروه روانشناسی سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني ( سمت ) 1375 تاكنون ـ مدير دفتر مطالعات و تحقيقات علوم انسانی معاونت پژوهشی و برنامه ريزی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب 1372 تا كنون ـ استاد 1379- 1365 ، دانشيار 1365- 1359 ، مدير گروه 1362- 1354 و استاديار 1359- 1344 گروه روانشناسی دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی : مجري 16 مورد طرح پژوهشی و هنجار گزينی تست‌های متفاوت در دانشگاه تهران ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و سازمان پژوهش و برنامه ريزی وزارت آموزش و پرورش كه در اين ميان
برخی از طرح‌های ايشان برنده جوايز ارزنده‌ای نيز شده‌اند . از آن جمله ‌روش‌های تشويق و تنبيه در مدارس راهنمايی از ديدگاه معلمان و دانش آموزان ( برنده طرح برگزيده سال 1377) ، بررسی توان ذهنی دانش آموزان دوره ابتدايی به منظورتعيين استانداردهای آموزشی (برنده پانزدهمين جشنواره بين‌اللملي خوارزمی) 1376 ،بررسي توانايی های كودكان غير فارسی زبان در زبان فارسی در بدو ورود به نظام آموزشی ( برنده طرح برگزيده 1379 ) و ميزان اضطراب دانش آموزان در جلسات امتحانی و راه‌های كاهش آن ( برنده طرح برگزيده سال 1375 )
سوابق فعاليت‌های آموزشی : 17 مورد پايان‌نامه دكترا و 101 مورد پايان‌نامه كارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی مختلف استان تهران.
سوابق انتشاراتی : روانشناسی جنايی ،1382ـ اختلال‌های زبان ، روش‌های تشخيص و بازپروری (روانشناسی مرضی تحولی ، جلد سوم) 1380 ـ روانشناسی مرضی تحولی ، از كودكی تا بزرگسالی ، جلد دوم ، 1379 ـ تنيدگی يا استرس ، بيماری جديد تمدن ، 1377ـ روانشناسی مرضی تحولی ، از كودكی تا بزرگسالی ، جلد اول ، 1376 ـ گفتگوهای آزاد با ژان پياژه ،1375ـ ديدگاه پياژه ، در گستره تحول رواني ، 1375ـ ارزشيابی شخصيت كودكان بر اساس آزمون‌های ترسيمی ،1374 ـ روانشناسی ژنتيك 2 ،1372ـ نقاشی كودكان ، كاربرد تست ترسيم خانواده در كلينك ،1371ـ روانشناسی بالينی .1371ـ روانشناسی مرضی تحولی ، از كودكی تا نوجوانی،1371 ـ تربيت به كجا ره می‌سپرد؟1369ـ بيماریهای روانی ، 1368 ـ لغت‌نامه روانشناسی ، 1365و هم چنين ارایه 29 مقاله (1383ـ1355) كه در مجلات مختلف روانشناسی داخلي به چاپ رسيده است.
عناوين و جوايز:
ايشان منتخب اولين دوره معرفی پژوهشگران قابل تقدير دانشگاه تهران ، 1383‌ـ برنده چندين لوح تقدير از انتشارات سمت ،1383 ـ برگزيده دومين مراسم بزرگداشت چهره‌های ماندگار 1381ـ پژوهشگر برگزيده جامعه اسلامی پژوهشگران ، 1380 ، برنده چندين طرح برگزيده از سوی وزارت آموزش و پرورش و در مجموع برنده 16 عنوان جايزه از سال 1371 تا1383 بوده‌اند.