ساعت کار دفتر مشاور ه مجتمع امام خمینی (ره ) 

 

ايام هفته نام مشاور ساعت
شنبه دکتر کریم افشاری نیا 9 الی 12
دکتر حجت اله آزادی(پزشک معتمد) 13/30الی15
يكشنبه دکتر حسن امیری 8 الی 12
دوشنبه خانم آزیتا چهری
 
8الی 12
سه شنبه آقای آراس رسولی 8 الی 12
چهار شنبه دکتر کامران یزدانبخش 8 الی 12
دکترحجت اله آزادی (پزشک معتمد) 13/30 الی 15
پنجشنبه دکتر کیوان کاکا برایی 8 الی 12